Razón social: PRISMALITE, SL

Inscrita no Rexistro Mercantil de Madrid, tomo 16846, folio 57, sección 8, páxina M-287932

C.I.F.: B-83067819

Domicilio: Rúa Puentedeva, 7. 28791. Soto del Real. MADRID

Teléfono: 91 847 6785

E-mail: malozano@prismalite.es

propiedade intelectual
A marca de 'Prismalite' os nomes de dominio www.prismalite.es, e a totalidade dos contidos dese portal, incluíndose, a título enunciativo, textos, imaxes, animacións, gráficos ou botóns, así como o seu deseño, estructura de navegación e programación están protexidos polas leis e tratados sobre propiedade intelectual e industria e pola normativa reguladora dos nomes de dominio e son de propiedade da empresa Prismalite. Quedan reservados os dereitos de divulgación, reproducción, distribución, comunicación pública e transformación de tales contidos.

Protección de datos
Prismalite usa datos de carácter persoal necesarios para a xestión e mantemento dalgúns dos nosos servizos. Estes datos están incluídos nos nosos arquivos, que se atopan convenientemente inscritos no Rexistro da Axencia de Protección de Datos.

Sen prexuízo das finalidades que en cada caso se indicaran, esta información é gardada e xestionada por nós coa debida confidencialidade, aplicando as medidas de seguridade informática establecidas na lexislación aplicable para evitar o acceso ou uso indebido dos seus datos, a súa manipulación, deterioración ou perda.

En calquera momento pode vostede exercer os seus dereitos de acceso, rectificación ou cancelación en relacio a estes datos, dirixindo a súa solicitude ó noso domicilio. Pode atopar formularios para o exercicio dos seus dereitos na páxina web da Axencia de Protección de Datos.

Limitación da responsabilidade
Os enlaces ou conexións para este sitio web con sitios web de terceiros son proporcionados só a título informativo, sen que iso supoña necesariamente a aprobación do contido dos mesmos por parte de Prismalite, nin a existencia de ningún tipo de asociación entre esta empresa e as persoas ou entidades que os operan, nin garante a ausencia de virus ou outros elementos nos mesmos que poidan producir alteracións no sistema informático (Hardware e software), os documentos ou os arquivos de usuario, excluíndose toda responsabilidade polos danos de calquera clase causados ó usuario, por estas razóns.