Raó social: PRISMALITE, S.L.

Inscrita al Registre Mercantil de Madrid, tom 16.846, foli 57, secció 8, full M-287.932

C.I.F.: B-83067819

Domicili: Carrer Puentedeva, 7. 28.791. Soto del Real. MADRID

Telèfon: 91 847 6785

E-mail: malozano@prismalite.es

Propietat intel · lectual
La marca 'Prismalite', els noms de domini www.prismalite.es, i la totalitat dels continguts d'aquest portal, incloent, a títol enunciatiu, textos, imatges, animacions, gràfics o botons, així com el seu disseny, estructura de navegació i programació, estan protegits per les lleis i tractats sobre propietat intel · lectual i industrial i per la normativa reguladora dels noms de domini i són titularitat de l'empresa Prismalite. Queden reservats els drets de divulgació, reproducció, distribució, comunicació pública i transformació d'aquests continguts.

Protecció de Dades
Prismalite utilitza dades de caràcter personal necessàries per a la gestió i manteniment d'alguns dels nostres serveis. Aquestes dades són inclosos en els nostres fitxers, que es troben convenientment inscrits en el Registre de l'Agència de Protecció de Dades.

Sense perjudici de les finalitats que en cada cas s'indiquin, aquesta informació es guarda i gestionada per nosaltres amb la deguda confidencialitat, aplicant les mesures de seguretat informàtica que estableix la legislació aplicable per impedir l'accés o ús indegut de les seves dades, la seva manipulació, deteriorament o pèrdua.

En qualsevol moment pot vostè exercir els seus drets d'accés, rectificació o cancel · lació en relació amb aquestes dades, dirigint seva sol · licitud al nostre domicili. Podeu trobar formularis per a l'exercici dels seus drets en el lloc web de l'Agència de Protecció de Dades.

Limitació de responsabilitat
Els enllaços o connexions d'aquesta web amb llocs web de tercers es proporcionen únicament a títol informatiu, sense que això suposi necessàriament l'aprovació del contingut dels mateixos per part de Prismalite, ni l'existència de cap tipus d'associació entre aquesta empresa i les persones o entitats que els operen, ni garanteix l'absència de virus o altres elements en els mateixos que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (Maquinari i programari), en els documents o els fitxers de l'usuari, excloent tota responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a l'usuari per aquests motius.